Zásady zpracování osobních údajů

02.05.2018

Provozovatel banda!cz - Bc. Jaroslav Krumbholc, Dlouhá 21, 411 56 Bohušovice n.O., IČ : 727 67 481 dále jen (provozovatel), zpracovává některé osobní údaje svých uživatelů.

Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné. Uživatel může již poskytnutý souhlas kdykoli odvolat nebo změnit a upravit jeho rozsah. V případě odvolání souhlasu nebude provozovatel nadále zpracovávat osobní údaje pro účel, ke kterému byly uživatelem poskytnuty na základě jeho souhlasu.

Marketingové a propagační účely

Provozovatel bude osobní údaje zpracovávat za účelem:

  • zasílání informativních mailů vyplývajících z provozu serveru banda!cz (newsletter, avízo o akcích z kalendáře a diskuzí)
  • identifikace uživatele na www stránkách (diskuze, soupiska, akce)
  • nabídky produktů a služeb svých či svých dodavatelů, a to přímo uživateli

Na základě tohoto souhlasu bude provozovatel zpracovávat tyto osobní údaje uživatele: identifikační údaje, kontaktní údaje a fotografie.

Pravidla zpracování osobních údajů uživatelů

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace zejména o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout a kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme.

Provozovatel jako správce osobních údajů se při zpracování osobních údajů svých uživatelů řídí níže popsanými pravidly zpracování osobních údajů a postupuje v souladu s platnými právními předpisy [zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů – nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (dále také jen jako GDPR)].

Osobními údaji jsou zejména:

  • identifikační a popisné údaje - osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci osoby (jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, fotografie);
  • kontaktní údaje - osobní údaje umožňující kontakt s osobou (zejména kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace);
  • údaje zpracovávané v souvislosti s využíváním služeb provozovatel (např. údaje týkající se komunikace mezi provozovatel a uživateli, například číslo bankovního spojení).

Provozovatel osobní údaje klientů v případě potřeby předává následujícím subjektům:

  • státním orgánům, resp. dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními předpisy - jde zejména o finanční úřady, další orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, exekutory, notáře - soudní komisaře, insolvenční správce, banky, pojišťovny apod.;
  • dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro ochranu práv provozovatele, např. pojišťovnám při uplatnění pojistného nároku, soudům, soudním exekutorům apod.;
  • se souhlasem klienta nebo na jeho příkaz mohou být osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům. 

Provozovatel zpracovává osobní údaje svých uživatelů pro některé účely zpracování bez speciálního souhlasu svých uživatelů, pro některé účely zpracování se zvlášť uděleným souhlasem uživatelů.

S ohledem na zaměření serveru banda!cz je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné. Provozovatel by nemohl uživateli poskytnout své služby, pokud by mu nebyly poskytnuty jeho osobní údaje.

Provozovatel se souhlasem klienta zpracovává osobní údaje k dalším účelům, ke kterým dal klient souhlas (např. marketingové účely).

Provozovatel osobní údaje klientů získává přímo od klientů vyplněním registračního formuláře.

Provozovatel prohlašuje, že osobní údaje, které zpracovává, jsou pod stálou kontrolou a provozovatel disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti. V případě, že budou osobní údaje předávány dalším subjektům, provozovatel se zpracovateli dat uzavře příslušnou smlouvu, kterou tyto subjekty garantují dodržování povinností vztahujících se ke zpracování osobních údajů dle českého právního řádu.

Všechny osobní údaje, které provozovatel zpracovává, jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k naplnění stanoveného účelu. Informaci o tom, jaké osobní údaje o uživateli provozovatel zpracovává, poskytne provozovatel uživateli na jeho žádost bez zbytečného odkladu a předá ji uživateli osobně, nebude-li výslovně dohodnut jiný způsob předání. Za nedůvodnou a nepřiměřenou žádost má provozovatel právo požadovat poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. Uživateli má právo na přístup k jeho osobním údajům, má právo na jejich opravu nebo výmaz. Dále má klient právo na omezení zpracování jeho osobních údajů, má právo na přenositelnost jeho osobních údajů. Uživatel může vznést námitku proti zpracování. Podrobnosti stanoví platné právní předpisy. 

Provozovatel bez souhlasu uživatelů nezpracovává jejich osobní údaje za účelem jejich profilování a nepředává obsah stránek (texty, fotografie) žádné třetí straně.

Se svými podněty se může klient obrátit na správce osobních údajů nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).


Magazín fotbalových trenérů trenink.com
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace